Allmänna villkor

För att använda tjänsterna på minBostad.se måste du godkänna våra villkor.

 

Dessa villkor gäller från och med den 31 augusti 2020

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor samt de övriga bestämmelser, instruktioner och policys som dessa allmänna villkor hänvisar till (fortsättningsvis benämnda som "villkoren") gäller då UC AB (fortsättningsvis benämnt som "UC") tillhandahåller en tjänst från webbplatsen www.minbostad.se (fortsättningsvis benämnd som "tjänsten" eller "tjänsterna") till en privatperson (fortsättningsvis benämnd som "kund" eller "kunden"). Tjänsternas närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av tjänsterna på www.minbostad.se (fortsättningsvis benämnd som "webbplatsen"). Innehållet vid kundens accept vid registrering samt villkoren utgör avtalet mellan UC och kunden (fortsättningsvis benämnt som "Avtalet"). Inom ramen för tjänsterna tillhandahåller UC information relaterad till bostadsrättsföreningar till kunden.

2. Registrering och godkännande av villkoren

Genom att kunden registrerar sig för tjänsten godkänner kunden villkoren i detta Avtal och informeras om att för tjänsten nödvändiga personuppgifter registreras i enlighet med UC:s vid var tid gällande Integritetspolicy. Vid registrering uppstår ett bindande avtal mellan kunden och UC. UC förbehåller sig rätten att vägra tillhandahålla tjänsterna om beställning eller nyttjande av tjänsterna sker i strid med villkoren i detta Avtal.

3. Beställning och inloggning

Beställning av tjänst och registrering sker på webbplatsen.

Efter registrering skickar UC en bekräftelse om beställning till kunden. Kunden loggar efter beställningen in med BankID för att  ta del av tjänsten.

4. Villkor för nyttjande av tjänsterna

Tjänsten är tillgänglig för privatpersoner från 16 år och som är folkbokförda i Sverige. För personer under 18 år krävs målsmans samtycke för att få tillgång till tjänsterna.

Kunden får enbart använda tjänsten för eget bruk och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Nyttjande av annans personuppgifter vid beställning och nyttjande av tjänsten är förbjudet och överträdelser kan komma att polisanmälas.

5. Tjänsten

Tjänsten tillhandahålls på webbplatsen (www.minbostad.se) genom att kunden köper tjänsten på vald bostadsrättsförening. Informationen är baserad på den senast registrerade årsrapporten som UC AB har tillgång till i sitt system.

Informationen för varje enskilt köp/bostadsrättsförening finns tillgänglig i trettio (30) dagar från köptillfället.

Tjänsten innefattar följande information gällande vald bostadsrättsförening:

  • Nyckeltal gällande föreningens ekonomi såsom likviditet, belåningsgrad, självförsörjningsgrad samt räntekänslighet.
  • Avgiftsanalys
  • Beräkning av Andel av föreningens skuld
  • Indikativt värde av en bostadsrätt i vald förening baserat på senast sålda objekt i området

All information utgår från den senaste årsredovisningen som UC har tillgång till. Baserat på denna utför vi beräkningar inom varje område som beskrivs ovan, och redovisar dem i relation till gränsvärden.

Information är endast indikativ och ska ses som en fingervisning.  

6. Pris och villkor för betalning

Kunden ska betala det pris som anges på webbplatsen, eller som annars överenskommes med UC, i samband med beställning av tjänsten. Vid köp av tjänsten via webbplatsen gäller kortbetalning som betalningsmetod.

7. Information om behandling av personuppgifter

UC värnar om kundens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. När kunden köper, eller på annat sätt erhåller, de tjänster som omfattas av dessa villkor kommer UC att behandla personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av UC:s integritetspolicy. I samband med att kunden erhåller tjänst erhåller kunden information om integritetspolicyn och bekräftar mottagandet av informationen. Kunden kan även finna informationen här.

8. Ändring av pris och villkor

UC förbehåller sig rätten att ändra villkoren, exempelvis men inte uteslutande avseende pris för tjänsterna, med anledning av t.ex. villkorsändring som följer av höjda priser från leverantörer, förändrad lagstiftning eller myndighets beslut eller åtgärd. Ändringarna träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter att meddelande om ändrade villkor/priser lämnats till kunden. Om kunden inte accepterar en ändring har denne rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet före den dag ändringen ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses kunden ha godkänt ändringen.

Meddelande om ändrade priser och övriga villkor som är till nackdel för kunden lämnas till kunden via den e-postadress som kunden angett till UC eller via post. Meddelanden som lämnats via e-post anses ha nått kunden omedelbart. Har meddelande skickats till kunden via post, ska meddelandet anses ha nått kunden senast på femte dagen efter avsändandet. Vid övriga ändringar, dvs. ändringar som inte är till nackdel för kunden, kan UC – oavsett om meddelande sker via e-post eller post - meddela genom att publicera dessa på webbplatsen och då anses meddelandet ha nått kunden på publiceringsdagen.

9. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att frånträda avtalet genom att till UC sända ett meddelande inom fjorton (14) dagar från beställning av tjänsterna. Om kunden väljer det finns möjlighet att använda standardformulär för utövande av ångerrätt, vilket finns på Konsumentverkets hemsida. Ångerrätten bortfaller om kunden inom denna period har börjat nyttja tjänsterna.

10. Reklamation

Begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

11. Ändring av kontaktuppgifter

Kunden ansvarar för att kontaktuppgifter som e-postadress är aktuella. Ändringar gör kunden inloggat på webbplatsen.

12. Force majeure

UC är befriad från skyldighet att ersätta skada, fullgöra förpliktelse och/eller att tillhandahålla tjänsten, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför UC:s kontroll ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet av förpliktelserna och/eller tillhandahållande av tjänsten. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från UC:s underleverantör som orsakats av befriande omständighet. Såsom befriande omständighet kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

I fall av händelse som utgör befriande omständighet ska UC snarast underrätta kunden om den uppskattade omfattningen av händelsen och den förväntade längden under vilken UC inte kommer att kunna fullgöra förpliktelse och/eller tillhandahålla tjänsten.

13. Tillgänglighet

Tjänsterna är normalt tillgängliga 24 timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. UC garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att tjänsterna är fria från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott. UC förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av tjänsterna för serviceändamål, t.ex. underhåll och uppgraderingar.

14. Begränsning av UC:s ansvar

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som UC förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. UC ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av tjänsten eller kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av tjänsten. UC ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begräsningarna av UC:s skadeståndsskyldighet ovan gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från UC:s sida.

15. Avtalstid

Informationen för varje enskilt köp/bostadsrättsförening finns tillgänglig i trettio (30) dagar från köptillfället.

Avtalets bindningstid för respektive tjänst anges på webbplatsen eller i separat avtal/överenskommelse med kunden.

16. Verkningar av avtalets upphörande och förtida upphörande

Vid avtalets upphörande upphör kundens rätt att nyttja tjänsterna.

Om kunden säger upp Avtalet med anledning av ändring i dessa villkor eller priser till vilka tjänsterna tillhandahålls, krediterar UC kunden i förekommande fall det belopp som avser tiden efter avtalets upphörande, om kunden betalat i förskott för att nyttja tjänsterna. Om kunden väljer att betala för tjänst i förtid efter det att en abonnemangstid har löpt ut och, av någon anledning, säger upp Avtalet, krediterar UC kunden i förekommande fall det belopp som avser tiden efter Avtalets upphörande.

17. Överlåtelse

UC äger rätt att överlåta Avtalet till ett annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandhåller tjänsten.

18. Rättsliga åtgärder och tvistlösning

Tolkning och tillämpning av detta Avtal ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning av detta Avtal eller villkor ska avgöras av allmän domstol. Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5
Box 174, 101 23 Stockholm

19. Kontaktuppgifter

UC AB
Organisationsnummer: 556137-5113
Postadress: 117 88 Stockholm

E-post: minbostad@uc.se
Hemsida: www.minBostad.se